Presentació

Tenim l’oportunitat de consolidar i enfortir l’impuls de la Universitat Jaume I que vam iniciar ara fa quatre anys. Des de l’experiència que dona la gestió de govern i la incorporació de noves idees per a abordar nous reptes, opte a la reelecció com a rectora de l’UJI amb el suport d’una candidatura plural i compromesa, i amb un programa ajustat a les necessitats presents i de futur de l’UJI.

Amb el convenciment que les persones passen i les institucions queden, em compromet a posar tota la meua capacitat de treball i experiència per a garantir el bé comú, que no és un altre que el de la Universitat on treballem, investiguem i estudiem.

Volem que a l’UJI se’ns reconega com una Universitat compromesa amb la cohesió social i amb el territori i diferenciada per la nostra vocació de servei públic en totes les nostres missions: formació, investigació i transferència del coneixement i extensió de la cultura. Projectar-nos com a Universitat pública, connectada amb la realitat que vivim i amb el que preocupa a la gent, innovadora i amb vocació internacional.

Per a aconseguir-ho, us proposem donar un impuls renovat i compartit per l’UJI a partir del treball en sis àmbits estratègics.

1.

Persones

Es reforçarà el programa propi de beques a l’estudiantat i es potenciaran les possibilitats d’inserció laboral.

S’afavorirà la participació i les activitats de representació de l’estudiantat comptant amb el Consell de l’Estudiantat.

Es dissenyarà una relació de llocs de treball  del PAS i es desplegarà progressivament el programa de teletreball.

S’afavorirà la consolidació del PDI, impulsant al mateix temps la captació de talent amb mesures de renovació generacional.

Es revisaran i milloraran les condicions laborals del personal, considerant la reducció de dedicació docent per al PDI i accions, o la permuta de llocs de treball per al PAS.

S’elaborarà un Pla de salut integral.

4.

Igualtat, responsabilitat social i compromís cultural i lingüístic

Es desplegarà el III Pla d’Igualtat i el Pla d’inclusió de persones amb discapacitat.

Es definirà un Model de Cooperació UJI amb el seu entorn per a trobar respostes conjuntes als reptes que aquest segle XXI ens planteja.

Es farà de la cultura una eina de transformació social, buscant la implicació de l’estudiantat amb les propostes culturals.

S’impulsarà la catalogació i ordenació del patrimoni i del fons artístic i cultural de l’UJI.

Es reforçarà la formació i acreditació en llengües i reactivaran els lectorats de català en universitats estrangeres.

2.

Formació i estudis

Es revisarà i actualitzarà l’oferta formativa

Es reforçarà la formació en competències transversals de l’estudiantat relacionades amb valors.

S’integrarà la Formació dual en el disseny dels títols oficials i propis.

Impulsar programes i certificacions per fomentar les anomenades “soft skills” o el reciclatge professional (microcredencials).

Es desplegarà l’acreditació institucional en tots els centres i en l’Escola de Doctorat de la Universitat.

S’impulsarà la difusió de l’oferta formativa.

5.

Internacionalització

S’implementaran nous formats de mobilitat:  mobilitats virtuals  i les mobilitats combinades.

S’incorporaran en els programes d’estudi aprofitant els nous formats i la promoció de diferents programes conjunts internacionals

S’afavorirà la cotutela i el segell de doctorat internacional, i un programa d’acollida per al personal investigador convidat.

S’ampliarà la dimensió internacional del nostre model cultural.

S’avançarà en la integració en el consorci EDUC (European Digital UniverCity).

3.

Generació de coneixement, transferència i innovació

S’enfortiran els recursos humans dedicats a la recerca i el desplegament de la carrera investigadora i la contractació de personal tècnic (contracte indefinit).

S’intensificarà l’acompanyament al personal investigador en els projectes d’investigació i accions de transferència i innovació.

S’impulsarà la transferència del coneixement en tots els àmbits, i s’impulsarà les càtedres i aules d’empresa com a estructures per a la col·laboració amb institucions i empreses.

S’enfortirà el parc científic com el hub d’innovació referent a nivell provincial.

Es realitzarà una planificació anual de les activitats de divulgació científica i ciència ciutadana.

6.

Governança, recursos i sostenibilitat

Es consolidarà el marc d’integritat institucional, i donarem difusió als diversos instruments de responsabilitat social universitària

Es continuarà amb el procés de desplegament estatutari, al temps que s’adaptarà el marc normatiu intern.

Es conclouran les infraestructures del campus per atendre les necessitats en els àmbits docents i investigadors.

S’ampliarà la capacitat del parc científic i tecnològic, per dotar a la universitat d’altres infraestructures investigadores necessàries

S’avançarà en la sostenibilitat ambiental del campus.

S’automatitzarà el procés per calcular la petjada de carboni i es sensibilitzarà en matèria de consum i mobilitat sostenible